skip to Main Content
โทร/แฟกซ์ 02-2189526
TH

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2564 – 2566

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
น.สพ.ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
สพ.ญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร
สพ.ญ.อังสนา ฮ้อเจริญ
สพ.ญ.ทิวากร ศิริโชคชัชวาล
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
น.สพ.สุขศิริ สุขเกษม
น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์
ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม
อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์

คณะกรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคม
น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล อุปนายก
น.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ อุปนายก
น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช อุปนายก
น.สพ.วีระเดช โพธาคณาพงศ์ กรรมการกลาง
น.สพ.ไอยวริน นิมมานสมัย กรรมการกลาง
รศ.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ กรรมการกลาง
ผศ.น.สพ.ดร.สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ กรรมการกลาง
น.สพ.กิรนันท์ นนทปัทมะดุลย์ ปฏิคม
น.สพ.เติมสิทธิ ปภาวสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์
น.สพ.สุรพันธุ์ บุณยวัฒน วิชาการ
น.สพ.จักรกฤษณ์ ประเสริฐ วิชาการ
ผศ.น.สพ.ดร.ดุสิต เลาหสินณรงค์ วิชาการ
น.สพ.ศุกษม นาคะรัตนากร วิชาการ
น.สพ.ระพี ปัญญาทอง วิชาการ
สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ สารสนเทศ
สพ.ญ.พิชานันท์ วงศ์ชนะภัย นายทะเบียน
น.สพ.ปรเมศร์ ขำภักตร์ หารายได้
น.สพ.สุทัศน์ ตั้งธโนปจัย หารายได้
สพ.ญ. ศศิธร นัมคนิสรณ์ เหรัญญิก
สพ.ญ. ยมุนา พัฒน์ทอง เลขาธิการ
น.สพ.ธนกฤต ทรัพย์ชูกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2561 – 2563

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2561 – 2563

ที่ปรึกษา

อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายกสัตวแพทยสภา
น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
รศ.น.สพ.ดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
น.สพ.ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
สพ.ญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร
สพ.ญ.อังสนา ฮ้อเจริญ
สพ.ญ.ทิวากร ศิริโชคชัชวาล
น.สพ.ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์

คณะกรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคม
น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล อุปนายกสมาคม
ผศ.น.สพ.ดร.ดุสิต เลาหสินณรงค์ อุปนายกสมาคม
น.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ อุปนายกสมาคม
น.สพ.วีระเดช โพธาคณาพงศ์ กรรมการกลาง
สพญ.สิริเพ็ญ แซนดร้า ศุขะบุตร กรรมการกลาง
น.สพ.กิรนันท์ นนทปัทมะดุลย์ ปฏิคม
สพ.ญ.ศศิธร นัมคนิสรณ์ ปฏิคม
น.สพ.สุรพันธุ์ บุณยวัฒน วิชาการ
น.สพ.เติมสิทธิ ปภาวสิทธิ์ วิชาการ
น.สพ.จักรกฤษณ์ ประเสริฐ วิชาการ
น.สพ.มงคล ลำไย ประชาสัมพันธ์
อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์ สารสนเทศ
สพ.ญ.ยมุนา พัฒน์ทอง นายทะเบียน
น.สพ.ปรเมศร์ ขำภักตร์ หารายได้
น.สพ.สุทัศน์ ตั้งธโนปจัย หารายได้
สพ.ญ.กรทิพย์ กาญจนไวกูณฐ์ เหรัญญิก
น.สพ.สิทธิการ ไตรยราช เลขาธิการ
น.สพ.กฤษฎิ์ ทรัพย์ชูกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2559 – 2560

ที่ปรึกษา

อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายกสัตวแพทยสภา
นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
น.สพ.ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
น.สพ.ดร.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์
สพ.ญ. บุญญิตา รุจทิฆัมพร
สพ.ญ.อังสนา ฮ้อเจริญ

คณะกรรมการ

น.สพ. ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ นายกสมาคม
น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล อุปนายกสมาคม
ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม อุปนายกสมาคม
น.สพ. ธนันต์ ลีละยูวะ อุปนายกสมาคม
<อ.น.สพ.ดร.อรรณพ/td> สุริยสมบูรณ์ กรรมการกลาง
น.สพ.จักรกฤษณ์ ประเสริฐ กรรมการกลาง
สพ.ญ.ยมุนา พัฒน์ทอง กรรมการกลาง
น.สพ.วีระเดช โพธาคณาพงศ์ ปฎิคม
น.สพ.กิรนันท์ นนทปัทมะดุลย์ ผู้ช่วยปฎิคม
น.สพ.มงคล ลำไย ประชาสัมพันธ์
น.สพ.ไชยยง กฤษณเกรียงไกร วิชาการ
น.สพ.อลงกรณ์ บัวเขียว วิชาการ
ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ วิชาการ
ผศ.น.สพ.ดร.ดุสิต เลาหสินณรงค์ สารสนเทศ
น.สพ.ธนพัฒน์ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยสารสนเทศ
สพ.ญ.ทิวากร ศิริโชคชัชวาล เหรัญญิก
สพ.ญ.สิริเพ็ญ แซนดร้า ศุขะบุตร ผู้ช่วยเหรัญญิก
สพ.ญ.ศศิวิมล ตลุ่มมุข ทะเบียน
น.สพ.สุทัศน์ ตั้งธโนปจัย หารายได้
น.สพ.ปรเมศร์ ขำภักตร์ ผู้ช่วยหารายได้
น.สพ.สิทธิการ ไตรยราช เลขาธิการ
น.สพ.กฤษฎิ์ ทรัพย์ชูกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2557 – 2558

ที่ปรึกษา

อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายกสัตวแพทยสภา
ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทรประทีป
น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
ผศ.น.สพ.ดร. ปริวรรต พูลเพิ่ม
น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
น.สพ.ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
น.สพ.ดร.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์
สพ.ญ. บุญญิตา รุจทิฆัมพร

คณะกรรมการ

น.สพ. ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ นายกสมาคม
น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล อุปนายกสมาคม
ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม อุปนายกสมาคม
น.สพ. ธนันต์ ลีละยูวะ อุปนายกสมาคม
น.สพ. อัมพร สงศิริ กรรมการกลาง
น.สพ.วีระเดช โพธาคณาพงศ์ ปฎิคม
สพญ.สิริเพ็ญ แซนดร้า ศุขะบุตร ประชาสัมพันธ์
น.สพ.ไชยยง กฤษณเกรียงไกร วิชาการ
อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์ วิชาการ
ผศ.น.สพ.ดร.ดุสิต เลาหสินณรงค์ วิชาการ
น.สพ.วีรยศ วชิรโภคา สารสนเทศ
สพ.ญ.ทิวากร ศิริโชคชัชวาล เหรัญญิก
สพ.ญ.ศศิวิมล ตลุ่มมุข ทะเบียน
น.สพ.กัมพล วงศ์วิลาวัณย์ หารายได้
น.สพ.ศุกษม นาคะรัตนากร ผู้ช่วยหารายได้
น.สพ.สุทัศน์ ตั้งธโนปจัย ผู้ช่วยหารายได้
น.สพ.สิทธิการ ไตรยราช เลขาธิการ
น.สพ.มงคล ลำไย ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2555 – 2556

ที่ปรึกษา

น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ
ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทรประทีป
น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
น.สพ.ธีรภาพ อรุณไพโรจน์

คณะกรรมการ

สพ.ญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร นายกสมาคม
น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล อุปนายกสมาคม
น.สพ.ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ อุปนายกสมาคม
น.สพ.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์ อุปนายกสมาคม
น.สพ.สุทัศน์ ตั้งธโนปจัย ประชาสัมพันธ์
สพญ.สิริเพ็ญ แซนดร้า ศุขะบุตร ประชาสัมพันธ์
น.สพ.วีระเดช โพธาคณาพงศ์ ประชาสัมพันธ์
น.สพ.วีรยศ วชิรโภคา ไอที
น.สพ.บุญธรรม รุจิสิโรตม์ ไอที
น.สพ.ศุกษม นาคะรัตนากร ทะเบียน
น.สพ.สิทธิการ ไตรยราช กรรมการกลาง
น.สพ.กัมพล วงศ์วิลาวัณย์ กรรมการกลาง
สพ.ญ.เมตตา เมฆานนท์ วิชาการ
ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม วิชาการ
อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์ วิชาการ
น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย วิชาการ
น.สพ.ไชยยง กฤษณเกรียงไกร วิชาการ
น.สพ.มงคล ลำไย วิชาการ
สพ.ญ.ทิวากร ศิริโชคชัชวาล เหรัญญิก
สพ.ญ.อุไรวรรณ เจนวรพจน์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
น.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ เลขาธิการ
สพ.ญ.ศศิวิมล ตลุ่มมุข ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2553 – 2554

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2553 – 2554

 ที่ปรึกษา

ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
น.สพ.ธีรภาพ อรุณไพโรจน์

คณะกรรมการ

สพ.ญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร นายกสมาคม
สพ.ญ.เมตตา เมฆานนท์ อุปนายกสมาคม
น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล อุปนายกสมาคม
น.สพ.ธเนศ อังศุพานิช อุปนายกสมาคม
น.สพ.วัฒนศักดิ์ ศรีสุข ประชาสัมพันธ์
น.สพ.สุทัศน์ ตั้งธโนปจัย ประชาสัมพันธ์
น.สพ.ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ ประชาสัมพันธ์
น.สพ.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์ กฎหมาย
น.สพ.ศุกษม นาคะรัตนากร ทะเบียน
น.สพ.กัมพล วงศ์วิลาวัณย์ ปฎิคม
สพ.ญ.อุไรวรรณ เจนวรพจน์ ปฎิคม
น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย วิชาการ
น.สพ.รัตนพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วิชาการ
น.สพ.บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช วิชาการ
น.สพ.ไชยยง กฤษณเกรียงไกร วิชาการ
น.สพ.อำพล ชะโยมชัย วิชาการ
น.สพ.สุพรชัย ศรีหนองห้าง กรรมการกลาง
น.สพ.บุญธรรม รุจิสิโรตม์ กรรมการกลาง
น.สพ.วีระเดช โพธาคณาพงศ์ กรรมการกลาง
น.สพ.วิฑูรย์ เดชพรม กรรมการกลาง
สพ.ญ.ทิวากร ศิริโชคชัชวาล เหรัญญิก
น.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ เลขาธิการ

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2551 – 2552

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2551 – 2552

ที่ปรึกษา

รศ.น.สพ.วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทรประทีป
ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
รศ.น.สพ.สงคราม เหลืองทองคำ
น.สพ.บุญเชิด ชัยพานิช

คณะกรรมการ

น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ นายกสมาคม
สพ.ญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร อุปนายกสมาคม
น.สพ.สุพรชัย ศรีหนองห้าง อุปนายกสมาคม
น.สพ.รัตน์ชัย ลีโทชวลิต อุปนายกสมาคม
น.สพ.สุทัศน์ ตั้งธโนปจัย ประชาสัมพันธ์
สพ.ญ.ทิวากร ศิริโชคชัชวาล เหรัญญิก
น.สพ.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์ ฝ่ายกฎหมาย
น.สพ.โยธิน ดอกรักกลาง ฝ่ายหารายได้
น.สพ.กำพล วงศ์วิลาวัณย์ ปฏิคม
น.สพ.วิเชียร นวสกุลจินดา วิชาการ
น.สพ.บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช วิชาการ
สพ.ญ.เมตตา เมฆานนท์ วิชาการ
น.สพ.วิฑูรย์ เดชพรม ทะเบียน
สพ.ญ.อังศนา ฮ้อเจริญ คณะกรรมการกลาง
สพ.ญ.จิตติมา เพชรพรหมศร คณะกรรมการกลาง
น.สพ.วินัย ทองมาก คณะกรรมการกลาง
น.สพ.รุ่งโรจน์ ธนะวงศ์นุเวช คณะกรรมการกลาง
สพ.ญ.สุดารัตน์ รุญเจริญ คณะกรรมการกลาง
น.สพ.วิชาญ ผสมกิจ อนุกรรมการฝ่ายไอที
น.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ เลขาธิการ
สพ.ญ.ศศิวิมล ตลุ่มมุข ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2549 – 2550

คณะกรรมการ

น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ นายกสมาคม
สพ.ญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร อุปนายกสมาคม
น.สพ.สุพรชัย ศรีหนองห้าง อุปนายกสมาคม
น.สพ.รัตน์ชัย ลีโทชวลิต อุปนายกสมาคม
สพ.ญ.อชินี รุญเจริญ เลขาธิการ
น.สพ.บุญชู ปีตะวรรณ ประชาสัมพันธ์
สพ.ญ.ทิวากร ศิริโชคชัชวาล เหรัญญิก
น.สพ.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์ ฝ่ายกฎหมาย
น.สพ.เกรียงไกร แสงทองแดง ฝ่ายทะเบียน
น.สพ.โยธิน ดอกรักกลาง ฝ่ายหารายได้
น.สพ.กำพล วงศ์วิลาวัณย์ ปฏิคม
น.สพ.ไพบูลย์ สังนาค วิชาการ
น.สพ.บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช วิชาการ
สพ.ญ.เมตตา เมฆานนท์ วิชาการ
น.สพ.ณรงค์ สุธัมนาถพงษ์ วิชาการ

[/toggle]
[toggle title=”คณะกรรมการ พ.ศ.2547 – 2548″ ]

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2547 – 2548

ที่ปรึกษา

น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
รศ.น.สพ.ดร.สงคราม เหลืองทองคำ
ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์

คณะกรรมการ

รศ.น.สพ.วิวัฒน์ ชวนะนิกุล นายกสมาคม
สพ.ญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร อุปนายกสมาคม
สพ.ญ.อังสนา ฮ้อเจริญ อุปนายกสมาคม
น.สพ.วิวัฒน์ ชุนรักษา อุปนายกสมาคม
สพ.ญ.ทิวากร ศิริโชคชัชวาล เหรัญญิก
น.สพ.วินัย ชัยสิทธิ์สงวน เลขาธิการ
น.สพ.บุญชู ปีตะวรรณ นายทะเบียน
น.สพ.สุขศิริ สุขเกษม ปฏิคม
น.สพ.ไพบูลย์ สังนาค ฝ่ายวิชาการ
น.สพ.สุพรชัย ศรีหนองห้าง ประชาสัมพันธ์
สพ.ญ.จิตติมา เพชรพรหมศร ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ
น.สพ.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์ จัดทำเว็บไซด์ของสมาคมฯ
น.สพ.ศักดา อิสรานุสรณ์ กรรมการ
รศ.น.สพ.ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล กรรมการ
น.สพ.วชิระ สิชฌนาสัย กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร พ.ศ.2545 ชุดริเริ่มก่อการ

น.สพ.สมาน พิพิธกุล นายกสมาคม
น.สพ.ระพีพงศ์ วงศ์ดี อุปนายกสมาคม
รศ.น.สพ.วิวัฒน์ ชวนะนิกุล อุปนายกสมาคม
สพ.ญ.สมบูรณ์ สุธีรัตน์ อุปนายกสมาคม
รศ.น.สพ.ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล เลขาธิการ
สพ.ญ.อังสนา ฮ้อเจริญ เหรัญญิก
สพ.ญ.พรศิริ ตั้งใจพัฒนา นายทะเบียน
น.สพ.สุพรชัย ศรีหนองห้าง ประชาสัมพันธ์
น.สพ.สุขศิริ สุขเกษม ปฏิคม
น.สพ.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์ กรรมการ
น.สพ.อเนก จันทร์จริยากุล กรรมการ
สพ.ญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร กรรมการ
น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ กรรมการ
Back To Top