skip to Main Content
โทร/แฟกซ์ 02-2189526
TH

การขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือต่ออายุใบรับรองฯ กับกรมปศุสัตว์ โดยทางไปรษณีย์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

# เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ในช่วงนี้หากสัตวแพทย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือต่ออายุใบรับรองฯ กับกรมปศุสัตว์ โดยทางไปรษณีย์
รบกวนให้สัตวแพทย์ทุกท่าน

1. ระบุผู้รับ :
ฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

2. จัดส่งไปรษณีย์ ผ่านบจ.ไปรษณีย์ ไทย ( จะสะดวกและรวดเร็ว ถึงผู้รับได้ทันที ) และวงเล็บมุมซองให้ด้วยว่า ต่ออายุ/ขอใบอนุญาตสพ.คุมฟาร์ม

Back To Top