skip to Main Content
โทร/แฟกซ์ 02-2189526
TH

ภาพกิจกรรม TSVA สัญจร ครั้งที่ 7

ภาพกิจกรรม TSVA สัญจร ครั้งที่ 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

งานอบรมหลักสูตร ” การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ”
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

Back To Top