skip to Main Content
โทร/แฟกซ์ 02-2189526
TH

ภาพกิจกรรม TSVA สัญจร ครั้งที่ 5

ภาพกิจกรรม TSVA สัญจร ครั้งที่ 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

งานอบรมหลักสูตร ” การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ”
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ

Back To Top